สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

เอกสารเผยแพร่กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
     กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ แนวทางการปรับแผนงาน/โครงการ แนวทางการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจ รายงานสรุปกระบวนการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงานดังลิงก์ข้อมูลที่ส่งมาด้วยนี้   

   ◈ แผนปฏิบัติราขการประจำปี พ.ศ.2567-final
   ◈ แผนปฏิบัติราชการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2566  / (Direct Link PDF)
   ◈ แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) / (Direct Link PDF)
   ◈ แนวทางการปรับแผนงาน/โครงการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี (Info Page)
   ◈ แนวทางการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566 (Web Link)
   ◈ Annual Report 2023 รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 / (Direct Link PDF)
   ◈ Annual Report 2022 รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 / (Direct Link PDF)
   ◈ รายงานผลการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจ เรื่องทิศทางขององค์กร ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี  / (Direct Link PDF)
   ◈ รายงานสรุปกระบวนการกิจกรรม จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาตร์และค่านิยมองค์กร ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี /  (Direct Link PDF)

แผนงบประมาณ

◈ แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
◈ แผนการใช้เงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลอื่นๆ

◈ วิสัยทัศน์และแผนที่ยุทธศาสตร์ สคร.4
◈ แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
◈ แผนบูรณาการด้านการป้องกันควบคุมโรค ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ภาคกลาง
◈ เป้าหมายการดำเนินงานปี 2565
◈ แนวทางการดำเนินงานสำหรับพื้นที่HM