สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image

แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

☀ คำแนะนำ
      - ท่านสามารถเข้าไปยัง คลังข้อมูลด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กยผ. กรมควบคุมโรค
เพื่อดูเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ Url : https://fliphtml5.com/bookcase/gkbsx
หรือสแกน QrCode นี้เพื่อเข้าถึงเนื้อหา ผ่านมือถือ Smart Phone