สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
พันธกิจ
1. เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้ประชาชนมีความมั่นคง
ด้วยระบบที่ยั่งยืน

2. ยกระดับนวัตกรรม การศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

3. บริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

5. สนับสนุนพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ