สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
พันธกิจ
พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รับผิดชอบ

2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน

4. ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย สุขภาพ

5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

6. ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคบคุมโรค  การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการการตรวจชันสูตร และการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

 

เป้าประสงค์

ระบบป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 4 มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนานโยบายมาตรการและบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังพลด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

(ระบุไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอำนาจ ตามความมาตราใน 8 ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่และ แบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค ออกเป็น 24 หน่วยงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้น) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 19 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545

 

ค่านิยมองค์กร
M : Mastery เป็นนายตัวเอง หมายถึง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริธรรม
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ หมายถึง สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered ใส่ใจประชาชน หมายถึง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้”
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม หมายถึง มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ค่านิยมร่วม I SMART
I : Integrity หมายถึง ยึดมั่นยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ 
S : Service mine หมายถึง การมีจิตใจพร้อมในการให้บริการ 
M : Mastery / Expertise หมายถึง การทำงานอย่างมืออาชีพ 
A : Achievement Motivation หมายถึง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
R : Relationship หมายถึง การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง 
T : Teamwork หมายถึง การทำงานเป็นทีม

อัตลักษณ์องค์กร
TARGET: ทำงานแบบมุ่งเป้า
T: Team ทำงานเป็นทีม
A: Authority รู้งาน รู้หน้าที่
R: Resilience ปรับตัวรับทุกสถานการณ์
G: Good Governance มีธรรมาภิบาล
E: Engagement มีความผูกพันองค์กร
T: Transcendence บรรลุเป้าหมายสูงสุด


(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2567)