สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
พันธกิจ
พันธกิจ / ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่รับผิดชอบ 

  2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์และรูปแบบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพ
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

  4. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  5. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ 

  6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

  7. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(ระบุไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอำนาจ ตามความมาตราใน 8 ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 กำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่และ แบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค ออกเป็น 24 หน่วยงาน  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี เป็นส่วนราชการหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้น) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 19 ตอนที่ 103ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545