สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นายเดชา บัวเทศ

รองผู้อำนวยการ
(ดูแลจังหวัดสระบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

รองผู้อำนวยการ
(ดูแลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายเดชา สุคนธ์

รองผู้อำนวยการ
(ดูแลจังหวัดปทุมธานี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญญาภรณ์ อีเวิส

รองผู้อำนวยการ
(ดูแลจังหวัดนนทบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายทนุบูรณ์ กองจินดา

รองผู้อำนวยการ
(ดูแลจังหวัดอ่างทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิศักดิ์ รักเดช

รองผู้อำนวยการ
(ดูแลจังหวัดลพบุรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางนงลักษณ์ ทองโต

รองผู้อำนวยการ
(ดูแลจังหวัดสิงห์บุรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศรสิทธิ์ จิรังดา

รองผู้อำนวยการ
(ดูแลจังหวัดนครนายก)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายณพพงษ์ บำรุงพงษ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ สุคุณณี

หัวหน้างานอาคารสถานที่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายวีระเทพ แจ่มจันทร์

หัวหน้างานพัสดุ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวพนิดา อินทสร

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิยะนุช ถันพลกรัง

หัวหน้างานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางมยุรี พวงกุหลาบ

หัวหน้างานยานพาหนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อ
นายทนุบูรณ์ กองจินดา

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
นายเดชา สุคนธ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางสาวธัญญาภรณ์ อีเวิส

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสาวิตรี ภมร

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางนงลักษณ์ ทองโต

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาองค์กรและบุคคล
นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางนางสาวนวพร กรอบทอง

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นายวุฒิศักดิ์ รักเดช

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
นางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกา

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายศรสิทธิ์ จิรังดา

หัวหน้ากลุ่ม

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์สาธิตเวชศาสตร์ป้องกัน
นางสุมณี รัตนมรรคคา

หัวหน้ากลุ่ม

เภสัชกรชำนาญการ