สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) อำนวยการสูง

รองผู้อำนวยการ
นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายเดชา บัวเทศ

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสุภาภรณ์ วัฒนาธร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ สุคุณณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวนิภา วรรณพิณ

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพนิดา อินทสร

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ วงค์นาม

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุรัตน์ เพ็งสมบัติ เพ็งสมบัติ

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางรัชนี โตโสภณ

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางดวงใจ กลิ่นหวล

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรุ่งรัตน์ เสขุนทด

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกำไล จิตรเฉย

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางมยุรี พวงกุหลาบ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุดใจ ทองขันธ์

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปาริชาติ พูลล้น

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนงนภัส สีดาพงษ์

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปารินทร์ สิงห์ทรัพย์ไพศาล

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบตรีสรชัช สาลี

เจ้าหน้าที่งานธุรการ(โสตฯ)

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

นางเอมจิตร ปานศรีทอง

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นางพัชรีย์ ตุ่นเจริญ

พนักงานพิมพ์

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

นายชุมพล ทองโทน

ช่างประปา

ช่างประปา ระดับ 3

นายอดุสิต คงสันต์

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป ระดับ 2

นางสาวสุรินทร์ แก้วอร่าม

แม่บ้าน

แม่บ้าน ระดับ 2

นางสำราญ ทองโทน

แม่บ้าน

แม่บ้าน ระดับ 1

นางสาวภัทราวดี รอดวงษ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

นายคุณานนท์ บุญมี

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค

นางสาวนวพร กรอบทอง

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวธัญกมล คุณติ๊บ

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอัญชลี ภักดิ์ปาน

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพาณุ ทรัพย์มูล

นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววิภาสิริ อังประทีป

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กลุ่มโรคติดต่อ
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายบุญรวม จิตต์สามารถ

นักวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุจิรา เลิศพร้อม

นักวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปวริศา ยอดมาลัย

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุมณี รัตนมรรคคา

เภสัชกร

เภสัชกรชำนาญการ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นายเดชา สุคนธ์

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาววราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
นางวิจิตร เอี่ยมบริสุทธิ์

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นางสาวศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล

หัวหน้า

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ