สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ
นายเดชา บัวเทศ

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ สุคุณณี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายเดชา สุคนธ์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางขวัญใจ จิตรภักดี

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อ
นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางสาววราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
นายณพพงษ์ บำรุงพงษ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นายเดชา สุคนธ์

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นางสาวศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล

หัวหน้ากลุ่ม

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ