สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ
นายเดชา บัวเทศ

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายกิตติพงษ์ สุคุณณี

รองผู้อำนวยการ / หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายเดชา สุคนธ์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางขวัญใจ จิตรภักดี

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อ
นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
---- อยู่ระหว่างการปรับปรุง -- --

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กรและบุคคล
นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
นายณพพงษ์ บำรุงพงษ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นายเดชา สุคนธ์

รองฯ/หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นางสาวศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล

หัวหน้ากลุ่ม

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ