สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ
นางสาววราภรณ์ อึ้งพานิชย์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายเดชา บัวเทศ

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายกิตติพงษ์ สุคุณณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวนิภา วรรณพิณ

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพนิดา อินทสร

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ วงค์นาม

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุรัตน์ เพ็งสมบัติ เพ็งสมบัติ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางรัชนี โตโสภณ

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางดวงใจ กลิ่นหวล

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรุ่งรัตน์ เสขุนทด

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวกำไล จิตรเฉย

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางมยุรี พวงกุหลาบ

หัวหน้างานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสุดใจ ทองขันธ์

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปาริชาติ พูลล้น

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนงนภัส สีดาพงษ์

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปารินทร์ สิงห์ทรัพย์ไพศาล

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบตรีสรชัช สาลี

เจ้าหน้าที่งานธุรการ(โสตฯ)

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

นางเอมจิตร ปานศรีทอง

พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ ระดับ 3

นางพัชรีย์ ตุ่นเจริญ

พนักงานพิมพ์

พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

นายชุมพล ทองโทน

ช่างประปา

ช่างประปา ระดับ 3

นายอดุสิต คงสันต์

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป ระดับ 2

นางสาวสุรินทร์ แก้วอร่าม

แม่บ้าน

แม่บ้าน ระดับ 2

นางสำราญ ทองโทน

แม่บ้าน

แม่บ้าน ระดับ 1

นางสาวภัทราวดี รอดวงษ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

นายคุณานนท์ บุญมี

นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค

นางสาวนวพร กรอบทอง

หัวหน้างานการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวธัญกมล คุณติ๊บ

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอัญชลี ภักดิ์ปาน

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายพาณุ ทรัพย์มูล

หัวหน้างานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาววิภาสิริ อังประทีป

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางนางชัชฎาวรรณ สุภาพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวนางสาวอัจฉรา นามพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนางสาวอริสา อินทร์นุ่ม

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

กลุ่มโรคติดต่อ
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายบุญรวม จิตต์สามารถ

นักวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวริศา ยอดมาลัย

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุมณี รัตนมรรคคา

เภสัชกร

เภสัชกรชำนาญการ

นายธนาคาร แถมเจริญ

นักวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศุภษร วิเศษชาติ

นักวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางตันหยง เอี่ยมพร

นักวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสินธารา ขันตี

นักวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายบูรณ์ยวิชญ์ วรสิงห์

นักวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชมพูนุท มะนาตย์

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวกัทลี หารคุโน

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นายสุชาญวัชร สมสอน

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวอมราพร เสร็จกิจ

พยาบาลวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางอุไร ชารี

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน

นางกันยารัตน์ แจ้งบุญ

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน

นายมณเฑียร เสมากูล

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ ระดับ 3

นายรุ่งคุณ โตโสภณ

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ ระดับ 3

นายชัชวาล ปุยเงิน

พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ ระดับ 3

นายชำนาญ มะลิซ้อน

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ระดับ 2

นายสมสมัย ไวยปราชญ์

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ระดับ 2

นายเอกราช หลากสุขถม

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ระดับ 2

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุวลีรัตน์ เพชรล้อม

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายทนุบูรณ์ กองจินดา

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวคัทลิยา พลอยวงษ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางสาวณิชาภา ตรีชัยศรี

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นายเดชา สุคนธ์

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาววราภรณ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
นางขวัญใจ จิตรภักดี

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นางสาวสุรีรัตน์ กุมารี

หัวหน้า

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นางสาวศิริวรรณ แย้มนิ่มนวล

หัวหน้า

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ