สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

รองผู้อำนวยการ

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางอรนาถ วัฒนวงษ์

รองผู้อำนวยการ

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ

รองผู้อำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุวัฒน์ โคตรสมบัติ

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางนงนภัส สีดาพงษ์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปรมัตถ์ สุหาพันธุ์

หัวหน้างานพัสดุ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพนิดา อินทสร

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวปิยะนุช ถันพลกรัง

หัวหน้างานธุรการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางชัชฎาวรรณ สุภาพันธ์

หัวหน้างานยานพาหนะ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นายณพพงษ์ บำรุงพงษ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อ
นายเดชา สุคนธ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายดิสพล แจ่มจันทร์

หัวหน้างานโรคติดต่อนำโดยแมลง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
นายวีระเทพ แจ่มจันทร์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นายทนุบูรณ์ กองจินดา

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกา

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางสาวธัญญาภรณ์ อีเวิส

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาองค์กรและบุคคล
นางสาวรุจิรา เลิศพร้อม

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมวิจัย และเครือข่าย
นางนงลักษณ์ ทองโต

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มยุทธศาสตร์ และแผนงาน
นายวุฒิศักดิ์ รักเดช

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายศรสิทธิ์ จิรังดา

หัวหน้ากลุ่ม

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มกฏหมายและเลขานุการ
นางสาวภิญญดา พิทักษ์นัยกุล

หัวหน้ากลุ่ม

นิติกรชำนาญการ

ศูนย์สาธิตเวชศาสตร์ป้องกัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
นางเพ็ญศรี ไผทรัตน์

หัวหน้าศูนย์ฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสุมณี รัตนมรรคคา

หัวหน้างานสนับสนุนบริการสาธารณสุข

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวกมลวรรณ คุ้มวงษ์

หัวหน้างานบริการทางการแพทย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ