สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

yes ขั้นตอนที่ 1 

yes ขั้นตอนที่ 2 

yes ขั้นตอนที่ 3 

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

yes ขั้นตอนที่ 4  

1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน

yes ขั้นตอนที่ 5

1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน

2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

yes ขั้นตอนที่ 6

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Goodguy) 
2. บุคลากรดีเด่น กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 

 

yes ขั้นตอนที่ 7

1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน 

yes แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สคร.5 ราชบุรี

yes แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
 

yes กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

heart แลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนจริยธรรมฯ และผลการดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 5

heart เผยแพร่องค์ความรู้ 

heart องค์กรเผยแพร่องค์ความรู้ ผลสำเร็จของกิจกรรมฯ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ

     Facebook >>  mail  << 

  You Tube     >> mail  <<

  การจัดบูธนิทรรศการ >> mail <<

  


mail มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส กรมควบคุมโรค

mail มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กรมควบคุมโรค 2565