สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี
Responsive image

ITA สคร.5 ราชบุรี

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 1. ข้อมูลพื้นฐาน
 2. การประชาสัมพันธ์
 3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 4. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 5. การปฏิบัติงาน
 6. การให้บริการ
 7. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
 8. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 9. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 10. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 11. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 12. แผนป้องกันการทุจริต
 13. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม