สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง

ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

รองผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงสราญจิต วิมูลชาติ

ผอ.ศูนย์การแพทย์วัดมกุฏกษัตริยาราม, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์

แพทย์หญิงเอื้อมพร พูนกล้า

ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แพทย์หญิงวิเรศศรี อารีรัตนตระกูล

ผอ.ศูน์สิทธิประกันสุขภาพและจัดเก็บรายได้

นายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์สมสิทธิ์ ศรีสันติสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นางสาวแสงระวี รัศมีแจ่ม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางจิราภา ดวงวงษ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นางสาวพจนา ธัญญกิตติกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายแพทย์ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาระกิจด้านวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้ากลุ่มงาน
นายแพทย์ธนา สุตังคานุ

หัวหน้ากลุ่มบริการการรักษา

นางสาวแสงระวี รัศมีแจ่ม

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนบริการรักษา

นางจิราภา ดวงวงษ์

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

นายแพทย์สมสิทธิ์ ศรีสันติสุข

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นางรัชนี วัฒนเรืองรอง

หัวหน้ากลุ่มเภสัชกรรม

นายสุทธิศักดิ์ งามวชิราพร

หัวหน้ากลุ่มเทคนิคการแพทย์

นางสาวพจนา ธัญญกิตติกุล

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนงานวิจัยและจริยธรรมด้านงานวิจัยทางการแพทย์

นายแพทย์ธารินทร์ ไวประเสริฐวงศ์

หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางสาวนงนุช นวลแก้ว

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นางสาวศิรามาศ รอดจันทร์

หัวหน้ากลุ่มกำจัดโรคเรื้อน