สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

งานพัฒนาองค์กร

Download เอกสาร

1. ข้อตกลงคำรับรองฯระหว่างหัวหน้ากลุ่มกับผู้อำนวยการ Download

2. คำรับรองการปฏิบัติราชการ สถาบันราชประชาสมาสัย ปี 2563 Download 

3. ตัวอย่างเอกสารขอความยินยอม Download

4. ตัวอย่างเอกสารชี้แจงข้อมูลผู้เข้าร่วมการวิจัย Download

5. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร Download

6. แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย Download

7. แบบรายงานการเสร็จสิ้นโครงการวิจัย Download

8. แบบรายงานขอค้นเอกสารโครงการวิจัย Download

9. แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย Download

10. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย Download

11. แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ Download

12. แบบเสนอขอแก้ไขโครงร่างการวิจัย  Download

13. แบบเสนอโครการวิจัย Download

14. ตัวชี้วัดคำรับรองฯ ปี 2564 Download