สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด

ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้บริหาร
นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายโกเมศ อุนรัตน์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

กลุ่มอาชีวเวชกรรมและบริการทางการแพทย์
แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มอาชีวเวชกรรมและบริการทางการแพทย์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
นายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายแพทย์ตุลพงษ์ อ่ำพูล

หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายแพทย์ชำนาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายแพทย์ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มการพยาบาล
นางอุบลวรรณ เศวตเศรนี

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มอำนวยการ
นางจิราภา ดวงวงษ์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวแสงระวี รัศมีแจ่ม

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มควบคุมโรคเรื้อน
นางพจนา ธัญญกิตติกุล

หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเรื้อน

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ