สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ

ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ
นายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพและหัวหน้ากลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายนิยม ไกรปุย

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการพิเศษ

นายบุญเชิด กลัดพ่วง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเรื้อน

นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์ น้อยเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์และหัวหน้ากลุ่มอาชีวเวชกรรม

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์ชายหาญ รุ่งศิริแสงรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและรองหัวหน้ากลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงสราญจิต วิมูลชาติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ สื่อสารและประชาสัมพันธ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายแพทย์ตุลพงษ์ อ่ำพูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟูและหัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสาวแสงระวี รัศมีแจ่ม

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการพิเศษ