สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ

ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

รองผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงสราญจิต วิมูลชาติ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์

นายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์สมสิทธิ์ ศรีสันติสุข

รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางอรอนงค์ น้อยเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

นางสาวแสงระวี รัศมีแจ่ม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงาน
นายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์ธนา สุตังคานุ

หัวหน้ากลุ่มบริการทางการแพทย์

นางอรอนงค์ น้อยเจริญ

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

นายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางนวิยา นันทพานิช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

นางสุรภา รุ่งศรีเรือน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นายแพทย์สมสิทธิ์ ศรีสันติสุข

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นายแพทย์อริย์ธัช เอี่ยมอุดมสุข

หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ

นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

หัวหน้ากลุ่มวิชาการอาชีวเวชกรรม

นางสาวพจนา ธัญญกิตติกุล

หัวหน้ากลุ่มกำจัดโรคเรื้อน

นายแพทย์ธารินทร์ ไวประเสริฐวงศ์

หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู