สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image
พันธกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน นโยบาย ด้านโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพ

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน นโยบาย ด้านโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพ แก่หน่วยงานใน-นอกประเทศ

3. ประสาน-สนับสนุนเครือข่าย ด้านโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพ

4. บริการรักษาพยาบาล ด้านโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพ

5. ประเมินผลแผนงานโรคเรื้อน

6. ประเมินผลงาน โรคจากการประกอบอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย