สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

แผนภูมิแสดงการพยากรณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย

แผนภูมิ แสดงการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่


แผนภูมิที่ 1 อัตราความชุกและอัตราการค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
พ.ศ. 2527 - 2563

แผนภูมิที่ 2 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนในทะเบียนรักษา
พ.ศ.2537 - 2563

 


แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
พ.ศ. 2537 - 2563

แผนภูมิที่ 4 จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
ที่มีความพิการระดับ 2 พ.ศ. 2554 - 2563

 


แผนภูมิที่ 5 จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก
พ.ศ. 2554 - 2563

แผนภูมิที่ 6 จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
ประเภทเชื้อมาก พ.ศ. 2554 - 2563

 


แผนภูมิที่ 7 อัตราการรักษาด้วยยาผสมระยะสั้น (MDT) ครบถ้วน
พ.ศ. 2554 - 2563

แผนภูมิที่ 8 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ประชากรข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียน
รักษาในประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2563