สถาบันราชประชาสมาสัย
Responsive image

ศูนย์คุณภาพ ปี 2566

1. แบบฟอร์มต่างๆ

 • คำแนะนำการใช้รายงานการประเมินตนเอง Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติ SP/วิธีปฏิบัติงาน WI/CPG  แนวทางเวชปฏิบัติ Download !
   
 • บัญชีความเสี่ยงหน่วยงานคลินิก Download !
   
 • แบบฟอร์ม  Service Profile 64 Download !
   

2. มาตรฐานโรงพยาบาล

3. ระเบียบปฏิบัติ-แนวทางปฏิบัติ 

 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูงวิกฤติ Download !

 

 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยชัก Download !

 

 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการยาที่มีความเสียงสูง สถาบันราชประชาสมาสัยปรับปรุงครั้งที่ 2 Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการประเมิน เผ้าระวังสัญญาณเตือนก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มควบคุม Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดจากรายการยาชื่อพ้องมองคล้าย Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติการยุติช่วยฟื้นคืนชีพ Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดทำและควบคุมเอกสารคุณภาพ Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการใช้ยาที่มีฤทธิ์เป็นสารเสพติด Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการดูแลความปลอดภัยของรถพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วย Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการยุติช่วยฟื้นคืนชีพ Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการระบุตัวผู้ป่วย Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการเรียกทีมสนับสนุนการกู้ชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่สถาบันราชประชาสมาสัย Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องระบบบริหารความเสี่ยง Download !
   
 • ระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน Download