กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0413.1/พ 1031
25 พฤษภาคม 2565
-
2565
-
-
14000
-
1
2565
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-