กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
สธ ๐๔๑๓.๑/พ ๒๒๘๔
23 กันยายน 2565
-
2565
-
-
989622
-
2
2565
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เลขที่ ๘๘/๒๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-