กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0413.1/พ 464
29 มีนาคม 2567
-
2567
-
-
23000
-
1
2567
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-
-
-