กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

แนวทางการพิจารณากรณีที่ผลการตรวจไม่สอดคล้องกัน (HIV test results discrepancy) และการทวนสอบผลการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี

วารสารออนไลน์อื่นๆ