กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ผลงานวิชาการ การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

การวิเคราะห์ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล ด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ