กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ผลงานวิชาการ รายงานการวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพข้อมูลฯ

รายงานการวิเคราะห์ผลการพัฒนาคุณภาพข้อมูลเพื่อการวางแผนและการติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรหลัก ปี 2563 โดยใช้เครื่องมือ Data-driven Continuous for Quality Improvement (DQI) 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ