กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

Let communities Lead ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์

แนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2566

Let communities Lead

ทุกภาคส่วน ร่วมกัน ยุติเอดส์

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกและในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์ คือ “Let Communities Lead” เป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชนที่มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างความตระหนักในการป้องกัน และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี 2573           

 

สามารถดาวน์โหลดสื่อต้นแบบได้ที่นี่   คลิ๊ก  

วารสารออนไลน์อื่นๆ