กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 ตั้งแต่เดือน กันยายน-ธันวาคม 2566

นิพนธ์ต้นฉบับ
- ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในการลดการตีตราตนเองในโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังสกลนคร 
- ผลการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบซีในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
- ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2564
- Use of dried blood spot specimens for in-house HIV drug resistance genotyping assay in HIV-exposed infants in Thailand
รายงานผลการปฏิบัติงาน
- แนวทางการผลักดันยาต้านเอชไอวีสูตรใหม่เข้าสู่ประเทศไทยและชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนสุขภาพ

กด เพื่ออ่านบทความ

วารสารออนไลน์อื่นๆ