กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

สปคม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนผลิตหลักสูตรการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้นำการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครั้งที่ 2/2563 วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรนักบริหารสามารถประยุกต์ศาสตร์เขตเมืองในด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงมีความรู้ ทัศนคติ และทักษะในการคิด วิเคราะห์ปัญหาในการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความร่วมมือของทุกภาคส่วน

... ได้รับเกียรติจาก นางวราภรณ์ สีหนาท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และคณะ, แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค โดยมีนายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) และทีมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าประชุม รวมทั้งสิ้น 15 คน

...สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง การพิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำหลักสูตรผู้นำการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และในการประชุมครั้งนี้ จึงจัดขึ้นเพื่อ
- ติดตามความก้าวหน้าหลักสูตรดังกล่าว และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
- กำหนดวันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ทั้งนี้ กำหนดลงนาม MOU จะจัดขึ้นประมาณช่วงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563

...สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค(สปคม.) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากรในการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ความเป็นผู้นำ ด้านศาสตร์เขตเมืองการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพส่งผลให้เกิดการดำเนินงานในพื้นที่เขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนมีสุขภาพดีต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ