กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 สุรินทร์ ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย กำจัดควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์


ข่าวสารอื่นๆ