กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

“เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” สคร. 11 แนะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง


ข่าวสารอื่นๆ