กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/files/%E0%B8%A7188.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ