กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ.คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี การันตีด้วยผลงาน “Com-led CRS”

กอพ.คว้ารางวัลเลิศรัฐ  ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี  การันตีด้วยผลงาน “Com-led CRS”

วันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล กรมควบคุมโรค แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ (Thailand Public Service Awards :TPSA)  ประจำปี 2564  จัดโดย สำนักงาน กพร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การมอบรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบเสมือนจริง มีผู้บริหารหน่วยงานของหน่วยงานต่างๆ  ร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยแพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร นายสุรพล เกาะเรียนอุดม รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference : Zoom Meeting โดย ผลงาน “Com-led CRS” ระบบปกป้องพิทักษ์สิทธิด้านเอดส์ฯ ด้วยพลังของชุมชน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ระดับดี ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 

โดยผลงานดังกล่าวฯ เกิดจากความร่วมมือระหว่างกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคประชาสังคม และภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานปกป้องคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะและความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ บนพื้นฐานแนวคิด “เข้าถึงง่าย เป็นมิตร” “ช่วยได้จริง ทันที” และ “ใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ในทุกระดับ” และนำมาสู่การออกแบบบริการปกป้องคุ้มครองสิทธิที่นำโดยภาคชุมชนหรือภาคประชาสังคม ที่มีการเชื่อมโยงสานพลังของภาคประชาสังคม-ภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิ เป็นระบบที่เข้าถึงง่าย ทุกที่ ทุกเวลา และมีระบบฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับการให้บริการไปจนถึงระดับนโยบายของประเทศ

 


ข่าวสารอื่นๆ