กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

เชิญชวน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ปี 2566

เชิญชวน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม
การขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม
ECHO ปี 2566

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดทำโครงการการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ปี 2566 กิจกรรมจัดในรูปแบบ Case-based learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเอชไอวี และเพิ่มขีดความสามารถในด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงพัฒนาระบบบริการด้านเอชไอวีให้มีการจัดบริการด้านเอชไอวีให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและยั่งยืน ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 95-95-95 ต่อไป

ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ What is the new TB/HIV Clinical Managemaent? ”

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 – 13.30 น.

วิทยากร โดย

1. ดร. พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์             ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

2. รศ. นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล             คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

4. พญ.รินนภาภรณ์ คิดบรรจง และทีม      โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

 


ข่าวสารอื่นๆ