กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

เชิญชวน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ปี 2566

เชิญชวน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ปี 2566

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จัดทำโครงการการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ปี 2566 กิจกรรมจัดในรูปแบบ Case-based learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเอชไอวี และเพิ่มขีดความสามารถในด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงพัฒนาระบบบริการด้านเอชไอวีให้มีการจัดบริการด้านเอชไอวีให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและยั่งยืน ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 95-95-95 ต่อไป

ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Mental health assessment for people living with HIV and U=U

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 – 13.30 น.

วิทยากร โดย

1.  รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ดร. พญ.นิตยา ภานุภาค         สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี

3. นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์            โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

4. คุณวราพร ชุติพงศ์ศาศวัต       โรงพยาบาลดำเนินสะดวก


ข่าวสารอื่นๆ