กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

คร.ร่วมเวที “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ พร้อมบูรณาการ “จังหวัดยุติเอดส์และพัฒนาระบบการดูแลรักษาเอชไอวี”

คร.ร่วมเวที “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว” ระดับประเทศ

พร้อมบูรณาการ “จังหวัดยุติเอดส์และพัฒนาระบบการดูแลรักษาเอชไอวี”

ขยายการทำงานเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมบรรยายพิเศษในงานโครงการแข่งขันชิงรางวัลตรวจเร็ว รักษาเร็ว ระดับประเทศ โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี สำนักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติ โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดโครงการขึ้นโดยมีเป้าหมายในการยุติเอดส์

นายแพทย์นิติ กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้มีการส่งเสริมให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าถึง การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ด้วยยาต้านไวรัสได้ทันทีและต่อเนื่อง จนสามารถกดปริมาณไวรัสได้สำเร็จ ซึ่งมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับโครงการนี้ ทำให้เกิดการทำงานที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งยังได้บทเรียนจากการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงรูปแบบการประกวดการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างชัดเจน และการประเมินผลความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลัง จากโครงการดังกล่าวฯ มาผสมผสานเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป พร้อมแสดงความชื่นชมต่อโครงการฯ นับเป็นโครงการที่ดีและเป็นตัวอย่างในการกระตุ้นให้คนทำงานเอชไอวีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดมีแรงจูงใจและเกิดความกระตือรือร้น เห็นความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อ
มุ่งเป้าการยุติเอดส์

นอกจากนี้ในปี 2567 กรมควบคุมโรค เตรียมประกาศนโยบายการเร่งรัดดำเนินงานลดการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ ให้เป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยบริการทั้งประเทศ เกิดการตื่นตัว นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดบริการอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดบริการเอชไอวีและโรคร่วมแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการตรวจ และรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้เร็ว พร้อมทั้งได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝงทุกราย เพื่อป้องกันการเสียชีวิต และมีแผนจัดการประกวดการดำเนินงานของจังหวัด เพื่อลดการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ รวมถึงบูรณาการงาน 3 โรค เพื่อมุ่งสู่การยุติเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  ให้มีความครอบคลุมทั้งประเทศอีกด้วย

 


ข่าวสารอื่นๆ