กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

คร.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลและปรับปรุง ตัวชี้วัดงานเอชไอวีและโรคร่วม ให้ครอบคลุม เพื่อยุติปัญหาเอดส์

คร.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลและปรับปรุง

ตัวชี้วัดงานเอชไอวีและโรคร่วม ให้ครอบคลุม เพื่อยุติปัญหาเอดส์

 

วันที่ 28 พ.ย. 2566 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาตัวชี้วัดงานเอชไอวีและโรคร่วม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค TUC และ UCSF สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดการประชุมระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ประเทศไทยมีเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. 2573 จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบข้อมูลและปรับปรุงตัวชี้วัดให้ทันต่อสถานการณ์ ครอบคลุมบริการในทุกกลุ่มประชากรที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี และโรคร่วม อันได้แก่ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมความคิด เน้นการมีส่วนร่วมในการอภิปราย ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สำนักอนามัย กทม. TUC USAID UNAIDS UCSF และองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำกับติดตามงานบริการเอชไอวีและโรคร่วม กำหนดกรอบการพัฒนาชุดข้อมูล และจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสนับสนุนการบูรณาการฐานข้อมูลหลัก 43 แฟ้ม ฐานข้อมูลวัณโรค (NTIP) และฐานข้อมูล NAP ของ สปสช. ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและชี้เป้าช่องว่างการเข้าถึงบริการชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงแก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพบริการเอชไอวีและโรคร่วมได้ต่อไป  


ข่าวสารอื่นๆ