กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กรมควบคุมโรค ชูนโยบายการป้องกันเอชไอวี ชวนประเทศในภูมิภาคเอเชีย เสนอความก้าวหน้า นวัตกรรม ด้านการป้องกันเอชไอวี มุ่งสู่เป้าหมายยุติเอดส์

กรมควบคุมโรค ชูนโยบายการป้องกันเอชไอวี ชวนประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เสนอความก้าวหน้า นวัตกรรม ด้านการป้องกันเอชไอวี มุ่งสู่เป้าหมายยุติเอดส์

        วันที่ 10 ม.ค. 2567 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. นพ. นิติ เหตานุรักษ์  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ประธาน กล่าวเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันเอชไอวี สำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย จากความสำเร็จ ความท้าทาย นำสู่การบรรลุเป้าหมายการยุติการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี (Contextualizing best practices in HIV prevention for Thailand and the region: successes, challenges, and the way forward) ซึ่งมุ่งหวังให้เป็นเวทีการนำเสนอทิศทางนโยบาย นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าด้านการป้องกันเอชไอวีของประเทศไทยต่อนานาประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย อันเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และคนทำงานได้มุมมอง และเทคนิควิธีการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

          โดยมี Dr. John K. Williams Regional Associate Director for Asia & Europe Division of Global HIV/TB (DGHT), CDC Atlanta ร่วมกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่การประชุมฯ จัดขึ้นโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (U.S.CDC) ซึ่งการประชุมได้รับเกียรติจาก Dr. Eamonn Murphy Regional director, UNAIDS พร้อมด้วย Dr. Shan Diekman, CDC PARCU และวิทยากรจากประเทศภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม อินเดีย คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และประเทศไทย ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวันที่ 10 – 12 ม.ค. 2567

นับเป็นโอกาสสำคัญในการพูดคุยด้านการป้องกันเอชไอวี ในระดับนานาชาติ และทิศทางการดำเนินงานป้องกันเอชไอวีของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ และการจัดบริการในหน่วยบริการป้องกันควบคุมเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี รวมทั้งยังเป็นประสบการณ์สำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนานาชาติ และได้เครือข่ายการทำงาน นำไปสู่ความสำเร็จ ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ