กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรายชื่อดังนี้

1. นางสุธิดา วรโชติธนัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ