กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

คร.เสริมพลังเยาวชน สร้างแกนนำคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการจัดบริการเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

คร.เสริมพลังเยาวชน สร้างแกนนำคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการจัดบริการ
เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

          ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2567ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แพทย์หญิงสุชาดา เจียมศิริรองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นมิตร จัดโดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย

          จากรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ราวครึ่งหนึ่ง เป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี และสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสและหนองใน เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนด้วย

          ขณะที่การจัดบริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นทั่วโลก รวมทั้งวัยรุ่นไทย กลับพบว่าวัยรุ่นเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงบริการสุขภาพน้อยที่สุด อาจจะด้วยหลายสาเหตุ อาทิ จากตัววัยรุ่นเอง รวมถึงข้อจำกัดของหน่วยบริการสาธารณสุข ทำให้การบริการทำได้ยาก และไม่ทั่วถึง

          การประชุมครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนและเครือข่าย ในการเป็นแกนนำสำหรับการจัดบริการเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ RRTTPR เชื่อมต่อบริการจากชุมชนสู่ระบบบริการสุขภาพ รวมถึงสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของสังคมไทยที่มีความก้าวหน้าในยุคดิจิทัล โดยเพิ่มการบริการที่ทันสมัย สะดวก ตอบโจทย์ทุกความต้องการให้มากขึ้น

          โดยมีตัวแทนเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเยาวชน คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการที่ปรึกษาเยาวชน องค์การยูนิเซฟ มูลนิธิเครือข่ายเยาวชน Little Birds บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมสวัสดิการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย CU Buddy Clinic จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคลากรเกี่ยวข้อง รวม 50 คน

 


ข่าวสารอื่นๆ