กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ. ชี้แจงการดำเนินงานผ่านกลไก PCM ตามแผนงานงบกองทุนโลก มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ

กอพ. ชี้แจงการดำเนินงานผ่านกลไก  PCM

ตามแผนงานงบกองทุนโลก มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ

วันที่ 27 มีนาคม 2567 แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกลไกการประสานงานโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบ ตามแผนงานงบกองทุนโลก รอบ STAR 2024-26 ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2567

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในฐานะผู้รับทุนรอง จากกองทุนโลก รอบ STAR 2024-26 มีบทบาทสนับสนุนทางด้านวิชาการ กำกับทิศทาง และบริหารจัดการโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (Stop TB and AIDS through RRTTPR year 2024-26: STAR 2024-26) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินงานแบบบูรณาการงานระหว่างเอชไอวีและวัณโรค ผ่านคณะทำงานกลไกประสานงานเอดส์และวัณโรคระดับจังหวัด เน้นสร้างความร่วมมือการจัดบริการสุขภาพ 4 โรค (วัณโรค เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดแผนการดำเนินงาน ส่งเสริมสนับสนุนระบบการจัดบริการสุขภาพในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงบริการ 4 โรค และติดตาม กำกับ การดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สคร. 1 – 12  สป.คม. สำนักอนามัย กทม. และ สสจ. 24 แห่ง รวม  138 คน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับทุนย่อย มีบทบาทในการขับเคลื่อนด้านนโยบาย การกำหนดเป้าหมาย เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองเพื่อให้ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง และได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา ลดการถ่ายทอดเชื้อสู่ผู้อื่น ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


ข่าวสารอื่นๆ