กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ. รับรางวัลโครงการดีเด่นด้านพหุภาคีที่ส่งผลกระทบกระทบในระดับภูมิภาค

กอพ. รับรางวัลโครงการดีเด่นด้านพหุภาคีที่ส่งผลกระทบกระทบในระดับภูมิภาค

 

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูมโรงแรม Capella กรุงเทพฯ  นางนุชนารถ แก้วดำเกิง รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เข้ารับรางวัล โครงการดีเด่นด้านพหุภาคี ที่ส่งผลกระทบกระทบในระดับภูมิภาค จากการดำเนินงานโครงการ Strengthening on HIV/AIDS Cooperation in the CCLM (Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar) countries ในพิธีเปิดตัวโครงการของหน่วยงานไทยที่ได้รับงบปราณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2567 ที่กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งเป็นประธานร่วมกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong Lancang Cooperation: MLC) วาระปี 2567-2568 เพื่อเสริมสร้างความตะหนักรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ MLC รวมถึงผลสำเร็จที่เป็นรูปปธรรม โดยได้คัดเลือกโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ปี 2017 – 2022 ซึ่งมีทั้งหมด 77 โครงการ

 

หลังจากนั้นมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการระหว่างโครงการที่ได้รับรางวัล อีก 2 รางวัล โดยนางสาวปาริชาติ จันทร์จรัส หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งต่อแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อเอชไอวีกับประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา ปัญหาอุปสรรค ความท้าทาย และบทเรียนสำคัญ อาทิ แนวทางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ และผลลัพธ์ของโครงการ

 


ข่าวสารอื่นๆ