กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศ (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ