กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ. ยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ ด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ และดูแลรักษาเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบ แบบบูรณาการ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient center)

กอพ. ยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ ด้านการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ

และดูแลรักษาเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบ

แบบบูรณาการ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient center)


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567ณ ห้องประชุมนครรังสิต โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี แพทย์หญิงสายรัตน์ นกน้อย รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม

เชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2567 สำหรับเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี วิทยากรจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันดูแลรักษาเอชไอวี และโรคร่วมสำหรับบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการให้คำปรึกษาเพื่อการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อการป้องกัน ดูแลรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ในหน่วยบริการปฐมภูมิ นำสู่การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านเอชไอวีและโรคร่วมทั้งจังหวัดจากระดับปฐมภูมิสู่ตติยภูมิ ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมภาคเอกชน เพื่อเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573

ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ รักษ์สุขคลินิกเวชกรรม มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลสามโคก และโรงพยาบาลคลองหลวง ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (CDC Thailand and Laos) และกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค รวม 70 คน


ข่าวสารอื่นๆ