กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ. ร่วมกับ TUC และภาคีเครือข่าย หารือการเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเร่งรัดมาตรการยุติปัญหาเอดส์ ระดับจังหวัด (Provincial Model)

กอพ. ร่วมกับ TUC และภาคีเครือข่าย

หารือการเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเร่งรัดมาตรการยุติปัญหาเอดส์

ระดับจังหวัด (Provincial Model)

 

วันที่ 28 มิ.ย. 2567 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ได้จัดประชุมหารือกับภาคีเครือข่ายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการวางแผนการดำเนินงานยุติเอดส์ในระดับจังหวัด (Provincial Model) ใน 14 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนจาก PEPFAR ณ โรงแรมอามารี ดอนเมือง แอร์พอร์ท โดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ ดร.แซนนี่ นอร์ทบรู๊ค ผู้อำนวยการ แผนงานโรคเอดส์และวัณโรคศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและลาว (Division of Global HIV and TB, US Centers for Disease Control and Prevention) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในระดับจังหวัด โดยเน้นการบูรณาการดำเนินงาน ใช้กลไกการประสานงาน ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผ่านการดำเนินงานระดับจังหวัดในรูปแบบ Provincial Model

 

จากนั้นเป็นการบรรยาย "สถานการณ์เอชไอวี/เอดส์ในระดับประเทศและจังหวัด" โดย แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รวมถึง "แนวคิดและแพ็คเกจของ Provincial Model" โดย แพทย์หญิงสายรัตน์ นกน้อย รองผู้อำนวยการ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบ Provincial Model รวมถึงระบุช่องว่าง ความท้าทายที่มีอยู่ในจังหวัด หัวข้อการอภิปรายสำคัญ ได้แก่ การให้ความสำคัญในระดับนโยบายต่องานเอชไอวี/เอดส์ การบูรณาการ Provincial Model กับโครงการสุขภาพที่มีอยู่ในจังหวัด บทบาท การมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ยังมีการหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ PEPFAR รวมถึงการเตรียมการและแผนงานสำหรับปีงบประมาณ 2567-2568

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคสำนักงานประกันสังคม โรงพยาบาลระดับจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข รวม 75 คน

 

#ภาพเป็นข่าวกอพ 


ข่าวสารอื่นๆ