กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

“การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่2” กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่2”

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดร.นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมี แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุนจำนวน 27 คน และทางระบบออนไลน์ zoom จำนวน 36 คน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดเรื่องการออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การเขียนและพัฒนาโครงร่างการวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด เป็นการสร้างพื้นฐานในการทำงานวิจัยให้กับบุคลากรของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อการต่อยอดในการทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม สนับสนุนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศ

 

การประชุมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่

         1. ดร.นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในหัวข้อ การออกแบบการวิจัย และ ระเบียบวิธีวิจัย

         2. ดร.ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ การเขียนและพัฒนาโครงร่างการวิจัยตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 


ข่าวสารอื่นๆ