กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางในสถานบริการสุขภาพ

    วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้ ดร.อัจฉรา ภักดีพินิจ นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบดูแลด้านจิตสังคม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการเพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบาง ในสถานบริการสุขภาพการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้บุคลากร ในสถานบริการสุขภาพมีความเข้าใจ ความตระหนัก และปรับเปลี่ยนทัศนติที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์ เพศภาวะและความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบาง รวมถึงพัฒนาคุณภาพบริการ ที่เป็นมิตรและเชื่อมโยงการดำเนินงานบูรณาการร่วมกับชุมชน ภาคประชาสังคม ในการสร้างความเข้าใจ ตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนทันติที่ดีในการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากโรงพยาบาล สสจ. ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 และ 11 และบุคลากรจากกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 41 คน


ข่าวสารอื่นๆ