กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ. สร้างการมีส่วนร่วม เริ่มที่สุขภาพดี นำสู่องค์กร Healthy Workplace Happy for Life

กอพ. สร้างการมีส่วนร่วม เริ่มที่สุขภาพดี นำสู่องค์กร

Healthy Workplace Happy for Life

 

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ Co-Working Space กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มอบหมายให้ นางนุชนารถ แก้วดำเกิง รองผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ตามเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุข Happinometer มิติ Happy Body (สุขภาพดี) การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีร่างกายแข็งแรง สมส่วน มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ในการประเมินและทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยการวัดความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย แรงบีบมือ ความอ่อนตัว ความอดทนของหัวใจและปอด และบรรยายเทคนิคการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ และเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 66 คน กิจกรรมดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวไปเป็นองค์กรสุขภาวะหรือองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)


ข่าวสารอื่นๆ