กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค

ขั้นตอนที่ 2

 1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 2. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
 3. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption)"
 4. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 5. ภาพกิจกรรม
 6. บุคลากรกลุ่มงานจริยธรรมร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ 

ขั้นตอนที่ 4 

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

ขั้นตอนที่ 5

 1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน
 2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 6

 1. Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (DDC Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  

ขั้นตอนที่ 7

 1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

ประเมินตนเอง องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

ภาพกิจกรรม  "คิดดี" กอพ.ทำดีเพื่อสังคม