กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  ระดับส่งเสริมคุณธรรม  

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

  ระดับพัฒนาคุณธรรม  

ข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด

  • เอกสารประกอบการประชุม
  • ประมวลภาพกิจกรรม (Infographic)

5.1) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • เอกสารประกอบการประชุม
  • ประมวลภาพกิจกรรม  (Infographic)

ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy 2567)

 

  ระดับคุณธรรมต้นแบบ  

ข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)

  • รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
  • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

ข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ

  • พาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint)
  • วิดิทัศน์

ข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ

  • Facebook
  • Line