กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ประกาศหลักสูตรการอบรม

1.ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา Australia Awards ให้แก่ข้าราชการพลเรือนของไทย เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทที่ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2565

2.หลักสูตร”การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

3.โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2564

4.หลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นอค.) รุ่นที่ 11 

5.โครงการ Healthcare Technology Summit 2021

6.หลักสูตร”เทคนิคการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฏหมาย ป.ป.ช.” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

7.หลักสูตรกฏหมายปกครอง ของมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.) จำนวน 3 หลักสูตร

8.หลักสูตรประกาศณียบัตรทางกฏหมายและคดีปกครองชั้นสูง รุ่นที่ 4


ข่าวสารอื่นๆ