กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการเตรียมความพร้อม เพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ


ข่าวสารอื่นๆ