กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

การประชุมทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ (THIRA) กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1

               วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน โดยกลุ่มแผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จัดการประชุมทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ (THIRA) กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SMEs) เข้าร่วมเพื่อเป็นการทบทวนตารางเกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบหรือความรุนแรง ของเหตุการณ์หากเกิดขึ้น (Impact) ทั้งกรณีโรคและภัย และจัดลำดับความเสี่ยงของโรคและภัยคุกคาม ทางสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร 10 ชั้น 7 กรมควบคุมโรค


ข่าวสารอื่นๆ