กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะเข้มแข็ง (2566 - 2570) กรมควบคุมโรค ตามกรอบพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เป็นประธานและร่วมเป็นวิทยากรการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะเข้มแข็ง (2566 - 2570) กรมควบคุมโรค ตามกรอบพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระหว่างวันที่ 20 – 22 กันยายน 2566 ณ โรงแรม ริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อวิเคราะห์แผนและนโยบายด้านดิจิทัลของกรมควบคุมโรค มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งสิ้น 60 คน โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตเพื่อให้กรมควบคุมโรคมีทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับชาติทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล


ข่าวสารอื่นๆ