กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

กองดิจิทัลฯประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค พร้อมด้วยบุคลากรกองดิจิทัลฯประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต อย่างต่อเนื่อง และมีทิศทางเดียวกัน นำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ข่าวสารอื่นๆ