กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

โปรแกรมสถิติเพื่องานวิจัย

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Stata 15/IC และ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ IBM SPSS Statistics 26 เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ สามารถเข้าใช้งานได้จากเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกกรมควบคุมโรค โดยอนุญาตให้เฉพาะบุคลากรสังกัดกรมควบคุมโรค เข้าใช้งานผ่านระบบ remote desktop connection จึงไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมในเครื่องของผู้ใช้งาน

ระยะเวลาการใช้งานไม่เกิน 1 สัปดาห์ หรืออาจจะนานกว่านี้ได้ขึ้นกับปริมาณผู้ขอใช้งานในขณะนั้น และท่านสามารถเข้าใช้งาน (log in) ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

  • นายภานุกร รักกลิ่น / นายปิติภัทร รามทอง
  • โทร. 02 590 3149, 084 652 6757
  • E-mail : [email protected]