กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

การรับรองจริยธรรมการวิจัย

เมนู

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
การพิจารณาโครงการวิจัย กรณีพิเศษ COVID-19
การส่งโครงร่างวิจัย สำหรับโครงการวิจัยปกติ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรอง

           ปี พ.ศ.2549 กรมควบคุมโรค ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมแก่โครงการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน อันเป็นหลักประกันการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร           

           ปัจจุบัน นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม เป็นประธานคณะกรรมการ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลายสาขา ทั้งภายนอกและภายในกรมควบคุมโรค ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1632/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

           คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบของ Office for Human Research Protection: OHRP ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปฏิบัติตามแนวทาง The Declaration of Helsinki / The Belmont Report / CIOMS / ICH-GCP

 

            เลขทะเบียน FWA 00013622 (Expire 06/21/2023) และ IRB 00006655 (Expire 02/19/2024)

 

           มาตรฐานการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ มกราคม 2562 

           การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย

           กรรมการฯ จะพิจารณาโครงร่างวิจัยทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน หากมีโครงร่างวิจัยจำนวนมากอาจพิจารณาประชุมเพิ่มเติมในวันอังคารที่ 4 ของเดือน

           ทั้งนี้ ขอให้ผู้วิจัยส่งโครงร่างวิจัยพร้อมบันทึกนำส่งจากหน่วยงานหรือผู้วิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ส่งถึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามกำหนดวันรับโครงการ

ตารางการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


*กำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมการส่งโครงร่างวิจัย สำหรับโครงการวิจัยปกติ

          การศึกษาวิจัยที่มีบุคลากรกรมควบคุมโรคเป็นผู้วิจัยหลัก, ผู้วิจัยร่วม และ/หรือใช้สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมควบคุมโรค ต้องส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอคำรับรองด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค

          คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค จะไม่รับพิจารณาโครงร่างวิจัยที่เริ่มดำเนินการก่อนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ

          ผู้วิจัยสามารถศึกษาจากคู่มือ คำแนะนำในการจัดทำและจัดส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555) 

          การดำเนินการกิจกรรม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรอง

 1. การยื่นโครงร่างวิจัยครั้งแรก (Initial submit)

 1.1 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่างๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 1 ชุด

 1.2 แบบเสนอโครงการวิจัย **ไม่ต้องเข้ารูปเล่ม**   

ช่วงการทบทวนด้าน Scientific

  • 3 ชุด และส่งไฟล์ (PDF) โครงร่างวิจัย มาทาง e-mail: [email protected]

ช่วงการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

  • 18 ชุด และส่งไฟล์ (PDF) โครงร่างวิจัย ส่งมาทาง e-mail: [email protected]

 1.3 เอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัครและใบยินยอมเข้าร่วมโครงการของอาสาสมัคร **จำนวนเอกสารต้องส่งตามจำนวนโครงร่างวิจัย**

กรณี อาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป

• information sheet  
consent form  

กรณี อาสาสมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี

•  information sheet 7-12 years  
•  consent form 7-12 years  
•  consent form parents & legally authorized representative (LAR)  

2. การพิจารณาต่อเนื่อง หลังการรับรอง (Continuing review) 

2.1 การเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิจัย

•  แบบเสนอขอแก้ไขในโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)  3 ชุด 
•  สำเนาโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองฉบับล่าสุด  3 ชุด
•  โครงร่างวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง (ทำ Highlight ส่วนที่มีการแก้ไข)  3 ชุด

 2.2 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับรอง (Protocal non - compliance Report)  3 ชุด

 2.3 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report)  3 ชุด

 2.4 การขอต่ออายุโครงร่างวิจัย/ ขยายเวลาโครงร่างวิจัย (ดำเนินการก่อนหนังสือรับรองหมดอายุ ล่วงหน้า 2 เดือน)

•  สำเนาโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองฉบับล่าสุด 3 ชุด
•  แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  3 ชุด

2.5 การแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด

•  สำเนาโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองฉบับล่าสุด 3 ชุด
•  แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature termination)  3 ชุด

 2.6 การแจ้งปิดโครงการวิจัย (เมื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น)

•  สำเนาโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองฉบับล่าสุด 3 ชุด
•  แบบรายงานเสร็จสิ้นโครงการวิจัย (Final Report)  3 ชุด

*เมื่อผ่านการทบทวนแล้วจำนวนเอกสารที่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณา จำนวน 18 ชุด*

           การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิจัย จะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันทำการภายหลังการประชุมของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯจะส่งผลการพิจารณาเบื้องต้นผ่านทาง E-mail ของผู้วิจัยหลัก ภายใน 3 วันทำการ

           ในกรณีที่โครงร่างวิจัย ได้รับการรับรองแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดส่งหนังสืออนุมัติดำเนินการวิจัยจากอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมกับหนังสือรับรองโครงร่างวิจัย ถึงผู้วิจัยหลัก         

           ระหว่างการดำเนินการวิจัย บางโครงการ อาจได้รับการตรวจเยี่ยม (Inspection) จากคณะกรรมการฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด


ผู้วิจัยจัดส่งโครงร่างวิจัย มาที่...                   

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย
อาคาร 10 ชั้น 1 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
นางสาวอรวี ลี้เกษร
นางสาวสุนิสา ปานสอาด
นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น 

โทรศัพท์ 02-5903149, 062-553-0068 E-mail: [email protected]