กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

การรับรองจริยธรรมการวิจัย

เมนู

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย
การพิจารณาโครงการวิจัย กรณีพิเศษ COVID-19
การส่งโครงร่างวิจัย สำหรับโครงการวิจัยปกติ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรอง

           ปี พ.ศ.2549 กรมควบคุมโรค ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบเชิงจริยธรรมแก่โครงการวิจัย เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เป็นไปตามหลักสากลและสอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน อันเป็นหลักประกันการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร           

           ปัจจุบัน นายแพทย์ศุภชัย ฤกษ์งาม เป็นประธานคณะกรรมการ มีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หลายสาขา ทั้งภายนอกและภายในกรมควบคุมโรค ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1632/2562 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

           คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบของ Office for Human Research Protection: OHRP ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยปฏิบัติตามแนวทาง The Declaration of Helsinki / The Belmont Report / CIOMS / ICH-GCP

 

            เลขทะเบียน FWA 00013622 (Expire 06/21/2023) และ IRB 00006655 (Expire 02/19/2024)

 

           มาตรฐานการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ มกราคม 2562 

           การพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย

           กรรมการฯ จะพิจารณาโครงร่างวิจัยทุกวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน หากมีโครงร่างวิจัยจำนวนมากอาจพิจารณาประชุมเพิ่มเติมในวันอังคารที่ 4 ของเดือน

           ทั้งนี้ ขอให้ผู้วิจัยส่งโครงร่างวิจัยพร้อมบันทึกนำส่งจากหน่วยงานหรือผู้วิจัย เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค ส่งถึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามกำหนดวันรับโครงการ

► ตารางการประชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


การส่งโครงร่างวิจัย สำหรับโครงการวิจัยปกติ

          การศึกษาวิจัยที่มีบุคลากรกรมควบคุมโรคเป็นผู้วิจัยหลัก, ผู้วิจัยร่วม และ/หรือใช้สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของกรมควบคุมโรค ต้องส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอคำรับรองด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค

          คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค จะไม่รับพิจารณาโครงร่างวิจัยที่เริ่มดำเนินการก่อนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ

          ผู้วิจัยสามารถศึกษาจากคู่มือ คำแนะนำในการจัดทำและจัดส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เมษายน พ.ศ.2555) 

การทบทวนด้าน Scientific (เป็นทางเลือกให้นักวิจัยพัฒนาโครงร่างการวิจัย)

 • โดยประสานงานที่กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองนวัตกรรมและวิจัย เบอร์โทร 02 590 3175

► การดำเนินการกิจกรรม

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรอง

 1. การยื่นโครงร่างวิจัยครั้งแรก (Initial submit)

 1.1 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของ หัวข้อต่างๆ ในแบบเสนอโครงการวิจัย 1 ชุด

 1.2 แบบเสนอโครงการวิจัย **ไม่ต้องเข้ารูปเล่ม**   

  mail จำนวนเอกสารที่ต้องส่ง

  • จำนวนเอกสารที่ต้องส่งขึ้นกับคณะกรรมการฯ แต่ละชุด (ตั้งแต่ 5-15 ชุด)
   ผู้วิจัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 02 590 3149 / 062-5530068
  • ส่งไฟล์ (PDF) โครงร่างการวิจัย ส่งมาทาง e-mail: [email protected]

   1.3 เอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัครและใบยินยอมเข้าร่วมโครงการของอาสาสมัคร **จำนวนเอกสารต้องส่งตามจำนวนโครงร่างวิจัย**

  กรณี อาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป

  • information sheet  
  consent form  

  กรณี อาสาสมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี

  •  information sheet 7-12 years  
  •  consent form 7-12 years  
  •  consent form parents & legally authorized representative (LAR)  

  1.4 กรณีที่ผู้วิจัยได้รับมติให้ปรับปรุงแก้ไขโครงร่างการวิจัย กรุณาส่งแบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ

  https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/14 แบบสรุปประเด็นที่แก้ไขตามมติกรรมการ.docx

  2. การพิจารณาต่อเนื่อง หลังการรับรอง (Continuing review) 

  2.1 การเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิจัย

  •  แบบเสนอขอแก้ไขในโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment)   
  •  สำเนาโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองฉบับล่าสุด 
  •  โครงร่างวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง (ทำ Highlight ส่วนที่มีการแก้ไข) 

   2.2 การรายงานไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย

   2.3 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการวิจัย (Adverse Event Report)

   2.4 การขอต่ออายุโครงร่างวิจัย/ ขยายเวลาโครงร่างวิจัย (ดำเนินการก่อนหนังสือรับรองหมดอายุ ล่วงหน้า 2 เดือน)

  •  สำเนาโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองฉบับล่าสุด
  •  แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย  

  2.5 การแจ้งยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด

  •  สำเนาโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองฉบับล่าสุด 
  •  แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด (Premature termination)  

   2.6 การแจ้งปิดโครงการวิจัย (เมื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จสิ้น)

  •  สำเนาโครงร่างวิจัยที่ได้รับการรับรองฉบับล่าสุด 
  •  แบบรายงานเสร็จสิ้นโครงการวิจัย (Final Report)  

  enlightenedหมายเหตุ : จำนวนเอกสารที่ต้องส่งขึ้นกับคณะกรรมการฯ แต่ละชุด (ตั้งแต่ 5-15 ชุด)

             การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างวิจัย จะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันทำการ ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯจะส่งผลการพิจารณาเบื้องต้นผ่านทาง E-mail ของผู้วิจัยหลัก ภายใน 3 วันทำการ

             ในกรณีที่โครงร่างการวิจัย ได้รับการรับรองแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดส่งหนังสืออนุมัติดำเนินการวิจัยจากอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมกับหนังสือรับรองโครงร่างวิจัย ถึงผู้วิจัยหลัก         

             ระหว่างการดำเนินการวิจัย บางโครงการ อาจได้รับการตรวจเยี่ยม (Inspection) จากคณะกรรมการฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด


  ผู้วิจัยจัดส่งโครงร่างวิจัย มาที่...                   

  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
  กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรมและวิจัย
  อาคาร 10 ชั้น 1 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

  หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค

  นางสาวอรวี ลี้เกษร

  นางสาวสุนิสา ปานสอาด

  นางสาวกัญญาณัฐ บุญเข็ม

  นางสาวสุรัสวดี กลิ่นชั้น

  โทรศัพท์ 02-5903149, 062-553-0068 E-mail:  [email protected]